STANDARDNÍ PROPOZICE – MOTO

STANDARDNÍ PROPOZICE – MISTROVSTVÍ ČR – MOTOCYKLOVÉ SPRINTY 2024

Úvodní ustanovení

Standardní propozice pro motocyklové sprinty obsahují základní pravidla pro organizaci motocyklových sprintů v ČR.

1.Definice

1.1. Motocyklový sprint

Závod, který se odehrává na uzavřené trati mimo silniční provoz.

1.2. Předpisy pro trať

Rovná trať v minimální délce 250 metrů, s minimální šířkou 5 metrů pro jednu závodní dráhu. Pokud není dodržena minimální bezpečná vzdálenost 10 metrů z každé strany podél závodních drah a ohraničena ploty, musí být prostor pro diváky od drah oddělen svodidly.


1.3. Start

Startovní linie vymezující začátek měřeného úseku, kde se nachází motocykl bezprostředně před startem.


1.4. Cíl

Cílová linie znamenající konec měřeného úseku závodu.


1.5. Informační cedule

Veškerá sdělení, rozhodnutí, výsledkové listiny budou uveřejněny co nejdříve na informační tabuli.


1.6. Soutěžící

Jezdec – fyzická osoba, která musí vlastnit platný řidičský průkaz.


1.7. Přejímky a doba trvání závodu

Závod začíná přejímkou a končí vyhlášením výsledků. Pokud není uvedeno jinak, přejímky začínají vždy v 10,00 a končí ve 13,00. Závod začíná ve 1400. U dvojzávodu se přejímky konají od 9,00 do 11,00 a od 13,00 do 14,00. Závody pak začínají v 11,00 a 14,00.


2. Vypsané Mistrovství ČR a termíny závodů


Pro rok 2024 je v motocyklových sprintech vypsáno Mistrovství ČR, které se skládá ze 6 závodů:

11.5.2024 – MČR – RACING SHOW I. – letiště Milovice (dvojzávod)

 6.7.2024 – MČR – RACING SHOW II. – letiště Milovice (dvojzávod)

21.9.2024 – MČR – RACING SHOW III. – letiště Milovice (dvojzávod)

3. Hodnocení závodu

Vítězem se stává jezdec, který dosáhl v jedné z měřených jízd nejrychlejšího času.

4. Hodnocení Mistrovství ČR 

Do celkového hodnocení Mistrovství ČR se započítávají 4 závody s nejlepším výsledkem.


Bodové hodnocení za umístění v závodu:

– 1.místo – 20 bodů
– 2.místo – 15 bodů
– 3.místo – 12 bodů
– 4.místo – 10 bodů
– 5.místo – 8 bodů
– 6.místo – 6 bodů
– 7.místo – 4 body
– 8.místo – 3 body
– 9.místo – 2 body
– 10.místo – 1 bod 


Hodnocení MČR se provádí v jednotlivých třídách.
Vítězem se stane jezdec, který získá nejvíce bodů.
V případě stejného počtu bodů rozhoduje, který jezdec má více 1., 2., 3., 4., 5. a dalších míst. V případě rovnosti bodů rozhoduje menší součet časů.
Vítězem třídy je vyhlášen jezdec pokud startovalo a bodovalo během závodní sezóny v jednotlivé třídě minimálně 5 jezdců.
Pokud ve třídě nestartovalo a nebodovalo během závodní sezóny minimálně 5 jezdců, nevyhlašuje se vítěz třídy.
Pokud jezdec v závodě startuje s jiným motocyklem než v minulém závodě, ale ve stejné třídě, výsledky se v této třídě do celkového hodnocení započítávají.
Motocykl může startovat pouze v jedné třídě.
S jedním motocyklem mohou startovat maximálně 2 jezdci.
Jezdec může startovat s 2 motocykly, ale v různých třídách.


5. Motocykly


5.1. V MČR v motocyklových sprintech jsou motocykly rozděleny do těchto tříd:

– do 350 cm3
– do 600 cm3
– do 750 cm3
– do 1000 cm3
– nad 1000 cm3


6. Technické předpisy motocyklů


– musí mít vlastní technický průkaz
– musí mít platnou STK
– musí mít RZ nebo ZRZ
– při sprintu je možné použít závodní pneumatiky


7. Přejímka do závodu


V průběhu přejímky jsou přijímány vklady, přihlášky, přidělena startovní čísla a jsou kontrolovány ŘP, TP a závodní motocykl.
Soutěžící se musí k přejímce dostavit osobně. V případě neúčasti nebo pozdním příjezdu nebude soutěžící převzat do závodu nebo mu nebude započítán výsledek do celkového pořadí Mistrovství ČR. Soutěžící musí mít předepsaným způsobem umístěno startovní číslo, v opačném případě nebude připuštěn do závodu nebo mu nebude započítán výsledek do celkového pořadí Mistrovství ČR. Při podaném protestu na nedodrženou přejímku může být soutěžící v závodě i dodatečně diskvalifikován.


8. Technická kontrola


Po skončení závodu a vyvěšení předběžných výsledků, musí být závodní motocykly po dobu 30 minut v blízkosti závodní dráhy pro případ protestu.


9. Startovní čísla


Startovní čísla jsou soutěžícím přidělena na přejímce a jsou přidělována dle časových příchodů soutěžících. 


10. Průběh závodu


Na start závodních jízd jsou připuštěny jen vozy s jezdci, které prošly přejímkou.
Start je pevný s motorem v chodu.
Cíl je letmý. Jízda končí průjezdem cílovou linií. Po průjezdu cílovou linií je nutné okamžitě snížit rychlost.
Měření času se provádí pomocí fotobuňky s přesností na jednu setinu vteřiny.
Start se provádí pomocí semaforu nebo startérem a může se započítávat i reakční čas.

Soutěžící nesmí předjíždět ostatní soutěžící před startem. Pokud se tak stane, bude ze závodu vyloučen nebo mu nebude výsledek započítán do celkového pořadí Mistrovství ČR.


11. Bezpečnostní vybavení jezdce


Během závodu MČR je povinné používání ochranné přilby a brýlí nebo ochranné přilby se štítem včetně odpovídajícího bezpečného oblečení pokrývající celé tělo a pevných bot.


12. Odpovědnost jezdce a pořadatele


Každý jezdec se zúčastňuje závodu na vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost vůči soutěžícím, pomocnému personálu a třetím osobám vzhledem ke škodám způsobeným osobám a na věcech.
Komise sprintu zastřešuje seriál Mistrovství ČR v motoristických sprintech, ale není pořadatelem jednotlivých závodů.
Pořadatelé jednotlivých závodů zabezpečují a zodpovídají za bezpečnost na trati i v prostorech pro diváky a závodníky.


13. Vyhlášení a ceny


Vyhlášení a předání cen proběhne po skončení závodu. Soutěžící nebo jeho pověřený zástupce se musí povinně zúčastnit slavnostního vyhlášení.


14. Protest


Protest se předává písemně řediteli závodu.
Současně s protestem je nutno složit poplatek ve výši 5000,- Kč.
Při protestu na objem motoru činí poplatek 20000,- Kč.
V případě neoprávněného protestu se poplatek nevrací.
Protest současně s poplatkem musí být podán do 30 minut po uveřejnění předběžných výsledků.
V případě odmítnutí kontroly je jezdec diskvalifikován a výsledek se mu nezapočítává.
Protest na celkové pořadí ve třídách MČR se podává písemně a to nejpozději do jeho celkového závěrečného vyhlášení.
O oprávněnosti protestů rozhoduje Komise sprintů..


15. Reklama, propagace a TV přenosy


Veškerá práva na reklamu a propagaci včetně TV přenosů jsou v prostoru celého závodiště během konání závodu v působnosti Komise sprintů.
Pro reklamu Komise sprintů nebo jeho partnerů je vyhrazena na levé a pravé straně závodního stroje plocha, každá o velikosti 25 cm2. V případě odmítnutí reklamy může jezdec v závodě MČR startovat, pokud uhradí poplatek 2000,- Kč.


16. Zabezpečení tratě


Pro zabezpečení trati automobilového sprintu a prostorů pro diváky je pořadatel povinen provést taková opatření, aby v maximální míře zabránil jakékoliv škodě nebo zranění diváků. Pokud není dodržena minimální bezpečná vzdálenost 10 metrů z každé strany podél závodních drah a ohraničena ploty, musí být prostor pro diváky od drah oddělen svodidly. Prostor pro diváky je maximálně v délce 30 metrů od startu.

Tyto Standardní propozice byly schváleny Komisí sprintů a mohou se během závodní sezóny ještě upravovat.